Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta pracy - St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym

Uwaga!!!
W związku z wprowadzenia stanu wyjątkowego zmienia się termin składania ofert na stanowisko St.referent/Specjalista ds. administracyjnych z 31.03.2020 r. na 17.04.2020 r. Pozostałe wymagania obowiązują bez zmian.

Ogłoszenie:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wymagane dokumenty:

Warunki płacowe:

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 Miejsce składania dokumentów:

 Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres Muzeum, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – St. referent/Specjalista ds. administracyjnych”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie określonym na składanie ofert, nie będą rozpatrywane. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3 oraz na stronie BIP muzeum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453 78 72.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych–dalej RODO).
 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 3. Administratorem danych jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, NIP: 754-24-65-897, REGON: 00027610.
 4. Dane kontaktowe: cmjw@cmjw.pl; tel. +48 77 453 78 72, 77 453 92 164.Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail cmjw@cmjw.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 5. Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane.
 6. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia, na wskazane stanowisko na podstawie art. 221Kodeksu pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO -na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których muzeum ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx
DOCXOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.docx
 

Wersja XML